NGC 891 - Galaxia
NGC 891 – Galaxia
M81 y M82 Galaxias de "Bode" y del "Cigarro"
M81 y M82 Galaxias de «Bode» y del «Cigarro»
M33 Galaxia del "Triángulo"
M33 Galaxia del «Triángulo»
M31 - Galaxia de "Andrómeda"
M31 – Galaxia de «Andrómeda»